POLI­TYKA PRYWATNOŚCI

Poli­tyka pry­wat­ności & przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Poli­tyka Pry­wat­ności określa zasady prze­chowywa­nia i dostępu do infor­ma­cji na urządzeni­ach Użytkown­ika za pomocą plików Cook­ies, służą­cych real­iza­cji usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną żądanych przez Użytkown­ika, przez Can­dyfloss z siedz­ibą w Łodzi.

I. Definicje

Admin­is­tra­tor — oznacza Can­dyfloss (P.P.H.U „Aga” Export-​Import Agnieszka Siko­rska) z siedz­ibą w 90368 Łódź , ul. Piotrkowska 182/​502, a posługuje się numerem REGON: 470961876, który świad­czy usługi drogą elek­tron­iczną oraz prze­chowuje i uzyskuje dostęp do infor­ma­cji w urządzeni­ach Użytkownika.


Cook­ies — oznacza dane infor­maty­czne, w szczegól­ności niewielkie pliki tek­stowe, zapisy­wane i prze­chowywane na urządzeni­ach za pośred­nictwem których Użytkownik korzysta ze stron inter­ne­towych Serwisu.


Cook­ies Admin­is­tra­tora — oznacza Cook­ies zamieszczane przez Admin­is­tra­tora, związane ze świad­cze­niem usług droga elek­tron­iczną przez Admin­is­tra­tora za pośred­nictwem Serwisu.


Cook­ies Zewnętrzne — oznacza Cook­ies zamieszczane przez part­nerów Admin­is­tra­tora, za pośred­nictwem strony inter­ne­towej Serwisu.


Ser­wis — oznacza stronę inter­ne­tową lub aplikację, pod którą Admin­is­tra­tor prowadzi ser­wis inter­ne­towy, działającą(y) w dome­nie can​dyfloss​.com​.pl.


Urządze­nie — oznacza elek­tron­iczne urządze­nie za pośred­nictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.


Użytkownik — oznacza pod­miot, na rzecz którego zgod­nie z Reg­u­laminem i przepisami prawa mogą być świad­c­zone usługi drogą elek­tron­iczną lub z którym zawarta może być Umowa o świad­cze­nie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wyko­rzysty­wanych Cookies

Stosowane przez Admin­is­tra­tora Cook­ies są bez­pieczne dla Urządzenia Użytkown­ika. W szczegól­ności tą drogą nie jest możliwe prze­dostanie się do Urządzeń Użytkown­ików wirusów lub innego niech­cianego opro­gramowa­nia lub opro­gramowa­nia złośli­wego. Pliki te pozwalają ziden­ty­fikować opro­gramowanie wyko­rzysty­wane przez Użytkown­ika i dos­tosować Ser­wis indy­wid­u­al­nie każdemu Użytkown­ikowi. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę domeny z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na Urządze­niu oraz przyp­isaną wartość.

Admin­is­tra­tor wyko­rzys­tuje dwa typy plików cook­ies:

Cook­ies sesyjne: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglą­darki. Zapisane infor­ma­cje są wów­czas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mech­a­nizm cook­ies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cook­ies trwałe: są prze­chowywane na Urządze­niu Użytkown­ika i pozostają tam do momentu ich ska­sowa­nia. Zakończe­nie sesji danej przeglą­darki lub wyłącze­nie Urządzenia nie powoduje ich usunię­cia z Urządzenia Użytkown­ika. Mech­a­nizm cook­ies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkol­wiek danych osobowych ani żad­nych infor­ma­cji poufnych z
Urządzenia Użytkown­ika.


Użytkownik ma możli­wość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cook­ies do swo­jego Urządzenia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z tej opcji korzys­tanie ze Ser­wisu będzie możliwe, poza funkc­jami, które ze swo­jej natury wyma­gają plików cookies.


III. Cele w jakich wyko­rzysty­wane są Cookies

Admin­is­tra­tor wyko­rzys­tuje Cook­ies Własne w następu­ją­cych celach:

1. Kon­fig­u­racji ser­wisu
2. Dos­tosowa­nia zawartości stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu.
3. Rozpoz­na­nia urządzenia Użytkown­ika Ser­wisu oraz jego lokaliza­cję i odpowied­nio wyświ­etle­nia strony inter­ne­towej, dos­tosowanej do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;
4. Zapamię­ta­nia ustaw­ień wybranych przez Użytkown­ika i per­son­al­iza­cji inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
5. Zapamię­ta­nia his­torii odwied­zonych stron w ser­wisie w celu rekomen­dacji treści,
rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp…
6. Uwierzyte­ni­a­nia użytkown­ika w ser­wisie i zapewnienia sesji użytkown­ika w ser­wisie
utrzy­ma­nia sesji Użytkown­ika Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod­stronie Ser­wisu ponownie wpisy­wać loginu i hasła;
7. Poprawnej kon­fig­u­racji wybranych funkcji Ser­wisu, umożli­wia­jąc w szczegól­ności wery­fikację aut­en­ty­czności sesji przeglą­darki.
8. Opty­mal­iza­cji i zwięk­szenia wyda­jności usług świad­c­zonych przez Admin­is­tra­tora.
9. Real­iza­cji pro­cesów niezbęd­nych dla pełnej funkcjon­al­ności stron inter­ne­towych
10. Dos­tosowa­nia zawartości stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­ika oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. W szczegól­ności pliki te pozwalają rozpoz­nać pod­sta­wowe para­me­try Urządzenia Użytkown­ika i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;
11. Poprawnej obsługi pro­gramu part­ner­skiego, umożli­wia­jąc w szczegól­ności wery­fikację źródeł przekierowań Użytkown­ików na strony inter­ne­towe Ser­wisu.
12. Zapamię­ta­nia lokaliza­cji użytkown­ika
poprawnej kon­fig­u­racji wybranych funkcji Ser­wisu, umożli­wia­jąc w szczegól­ności dos­tosowanie dostar­czanych infor­ma­cji do Użytkown­ika z uwzględ­nie­niem jego lokaliza­cji.
13. Analiz i badań oraz audytu oglą­dal­ności
tworzenia anon­i­mowych statystyk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­icy Ser­wisu korzys­tają ze stron inter­ne­towych Ser­wisu, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;
14.Świadczenia usług reklam­owych
dos­tosowa­nia prezen­towanych za pośred­nictwem Ser­wisu reklam usług i pro­duk­tów firm trze­cich;
15. Zapewnienia bez­pieczeństwa i nieza­wod­ności serwisu

Admin­is­tra­tor usługi wyko­rzys­tuje Cook­ies Zewnętrzne w następu­ją­cych celach:
1. Prezen­towa­nia treści mul­ti­me­di­al­nych na stronach inter­ne­towych Ser­wisu, które są pobier­ane z zewnętrznego ser­wisu inter­ne­towego:
www​.youtube​.com [admin­is­tra­tor cook­ies: Google Inc z siedz­ibą w USA]
2. Zbiera­nia ogól­nych i anon­i­mowych danych staty­cznych za pośred­nictwem narzędzi anal­i­ty­cznych:
Google Ana­lyt­ics [admin­is­tra­tor cook­ies: Google Inc z siedz­ibą w USA]
3. Zal­o­gowa­nia do ser­wisu za pomocą ser­wisu społecznoś­ciowego:
Face­book Con­nect [admin­is­tra­tor cook­ies: Face­book Inc z siedz­ibą w USA lub Face­book Ire­land z siedz­ibą w Irlandii]
Google [admin­is­tra­tor cook­ies: Google Inc z siedz­ibą w USA]
4. Wyko­rzys­ta­nia funkcji inter­ak­ty­wnych w celu pop­u­laryza­cji ser­wisu za pomocą ser­wisów społecznoś­ciowych:
twit​ter​.com [admin­is­tra­tor cook­ies: Twit­ter Inc. z siedz­ibą w USA]
plus​.google​.com [admin­is­tra­tor cook­ies: Google Inc z siedz­ibą w USA]
Face​book​.com [admin­is­tra­tor cook­ies: Face­book Inc z siedz­ibą w USA lub Face­book Ire­land z siedz­ibą w Irlandii]
nk​.pl [admin­is­tra­tor cook­ies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedz­ibą we Wrocławiu]

IV. Możli­wości określe­nia warunków prze­chowywa­nia lub uzyski­wa­nia dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodziel­nie i w każdym cza­sie zmienić ustaw­ienia doty­czące plików Cook­ies, określa­jąc warunki ich prze­chowywa­nia i uzyski­wa­nia dostępu przez pliki Cook­ies do Urządzenia Użytkown­ika. Zmi­any ustaw­ień, o których mowa w zda­niu poprzed­nim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej lub za pomocą kon­fig­u­racji usługi. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­ności w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu Cook­ies na urządze­niu Użytkown­ika. Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­darki internetowej).


Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cook­ies korzys­ta­jąc z dostęp­nych funkcji w przeglą­darce inter­ne­towej, której używa.


Ogranicze­nie stosowa­nia plików Cook­ies, może wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronie inter­ne­towej Serwisu.

Infor­ma­cje o przetwarza­niu danych


1. Admin­is­tra­torem Pani/​a danych osobowych jest Candy Floss (P.P.H.U „Aga” Export-​Import Agnieszka Siko­rska) z siedz­ibą 90368 Łódź , ul. Piotrkowska 182/​502, a posługuje się numerem REGON: 470961876 , e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
2. W sprawach związanych z Pani/​a danymi proszę kon­tak­tować się z Inspek­torem Ochrony Danych, e-​mail Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
3. Dane będą przetwarzane w celu zre­al­i­zowa­nia zamówienia złożonego poprzez sklep inter­ne­towy dostępny pod adresem sklep​.can​dyfloss​.com​.pl na pod­stawie zgody wyrażonej przez klienta w chwili wysła­nia zamówienia.
4. Dane mogą być udostęp­ni­ane fir­mie kuri­er­skiej lub innemu oper­a­torowi pocz­towemu w celu praw­idłowej real­iza­cji usług określonych w reg­u­laminie.
5. Dane będą prze­chowywane przez okres potrzebny do real­iza­cji zamówienia, a nie dłuższy niż 5 lat.
6. Ma Pan/​i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia.
7. Ma Pan/​i prawo do wniesienia sprze­ciwu wobec dal­szego przetwarza­nia, a w przy­padku wyraże­nia zgody na przetwarzanie danych do jej wyco­fanie. Sko­rzys­tanie prawa cofnię­cia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wyco­fa­nia zgody.
8. Ma Pan/​i także prawo do przenoszenia danych (w szczegól­ności his­torii transakcji)
9. Przysługuje Pani/​u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Copy­right Can­dyfloss © 2014. All Rights Reserved.